Joves de l’Eixample

Projectes

Joves de l’Eixample

Joves de l'Eixample
Descripció

Posada en marxa i gestió del servei d’informació juvenil de Joves de l’Eixample, a petició del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona. Com a servei que parteix de zero, des de QSL hem definit i conceptualitzat tots els espais i recursos que s’ofereixen, seguint les directrius que ens ha transmès el propi Districte i el Departament de Joventut de Barcelona en la línia dels serveis Joves de Barcelona.

En tractar-se del Servei d’Informació Juvenil del Districte, malgrat estar ubicat a l’Espai Transformadors a la Dreta de l’Eixample, se’ns planteja com un repte i una necessitat donar cobertura a la totalitat del territori. Per aquest motiu tan les activitats com els serveis, i les professionals es desplacen a d’altres espais i equipaments de la resta de l’Eixample.

A més, i des de l’expertesa de QSL en la incorporació de la mirada intercultural en els projectes que gestionem, també és un pilar fonamental que les persones joves d’orígens culturals diversos puguin gaudir dels serveis que oferim, especialment les que tenen una major presència en la població del Districte.

Vídeo de presentació del servei: https://www.youtube.com/watch?v=b7QAUVfY-HI

Formació en perspectiva de gènere amb mirada interseccional

Projectes

Formació en perspectiva de gènere amb mirada interseccional

Descripció

Formació destinada a professionals amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva de gènere amb mirada interseccional, aplicada en la seva tasca diària: què és, quins reptes planteja, quines eines, estratègies i criteris tenim per incorporar-la en la nostra tasca professional i personal…

Abordarem conceptes com ara gènere, sexe, interseccionalitat, feminisme, normativitat, poder… La formació inclou una base teòrica per aprendre a incorporar la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional, i també dinàmiques vivencials per comprendreen profunditat què li passa a cadascú quan aborda aquests temes i quines experiències encarnades tenen les persones participants al respecte.

Al final, es donen eines per posar en pràctica allò après i poder dissenyar, implementar i avaluar actuacions des d’una perspectiva de gènere i interseccional. La finalitat de la formació és capacitar els i les professionals per detectar la manca de perspectiva de gènere i com operen les discriminacions encreuades, tenir eines per abordar-les i gestionar-les tant en l’atenció directa com en el disseny i la implementació de projectes.

Espai Jove Les Basses

Projectes

Espai Jove Les Basses

Descripció

Programació sociocultural i gestió i dinamització de l’Espai Jove Les Basses. Des de QSL hem ajudat a redefinir i conceptualitzar les diferents línies de treball i a augmentar la programació d’activitats d’aquest equipament que és clau en les polítiques juvenils del Districte de Nou Barris.

Un dels pilars per a aquesta transformació era l’elaboració del document PIVE (Projecte Integral Vertebrador d’Equipament) on es recullen les grans línies de treball, les accions i el model organitzatiu i de funcionament del centre, que inclou com a element nuclear la participació juvenil. Per a elaborar-lo hem iniciat un procés participatiu obert i conjunt amb els diferents agents vinculats a l’equipament i el teixit associatiu juvenil del Districte.

A més de tota la programació sociocultural, a l’equipament també oferim el servei d’informació juvenil Joves de Nou Barris, que complementa l’ampli ventall de recursos i serveis que ofereix l’equipament, proporcionant una resposta directa a les necessitats de les persones joves del Districte.

Se’ns planteja el repte, com a empresa compromesa amb la innovació i la creativitat, de formar part d’aquest procés de transformació de l’equipament i contribuir a que esdevingui un centre de referència per a la joventut del Districte de Nou Barris

Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Projectes

Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi
Descripció

Coordinació i implementació del Programa d’interculturalitat al districte de Sarrià – Sant Gervasi pels anys 2022, 2023 i 2024. Es tracta d’una iniciativa que es posa en marxa per fomentar la convivència en diversitat i la cohesió social en el marc dels principis interculturals d’igualtat de drets i oportunitats, sentiment de pertinença, participació activa, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.

Des de QSL coordinem el programa i posem en marxa les principals línies d’actuació, que són:

  • La Mirada Crítica: tallers a instituts (alumnat i professorat) que posa al centre de la seva actuació en la desconstrucció dels imaginaris presents entorn a la diversitat cultural.
  • Noves Mirades: tallers de teatre amb metodologia de Teatre de les Oprimides i representacions gratuïtes de les obres obertes a la ciutadania mitjançant un teatrefòrum amb mirada intercultural.
  • Una xarxa antirumors que incorpori la participació o col·laboració d’agents i col·lectius culturalment diversos del territori.

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi

II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona

Projectes

II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona

II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona
Descripció

Gestió tècnica de la II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona. Des de QSL ens vam encarregar de la producció de la jornada i la coordinació de les intervencions artístiques, l’equip de suport i de serveis tècnics, la regidoria tècnica de l’acte, les referents de l’espai i la contractació de moderadores i artistes.

La jornada, amb una alta participació, va esdevenir un marc de trobada, relació i celebració per fer visibles i reforçar els avenços – iniciatives, serveis i projectes- engegats en els darrers anys des de les més de 500 organitzacions de Barcelona que estan treballant activament per millorar la salut mental de la ciutadania.

Projecte educatiu ‘Seré president/a’

Projectes

Projecte educatiu ‘Seré president/a’

Projecte educatiu al Palau de la Generalitat
Descripció

Conceptualització i disseny de ‘Seré president/a’, una proposta didàctica per a centres educatius prèvia a la visita al Palau de la Generalitat. Des de QSL hem elaborat una dinàmica reflexiva i cooperativa a través de la qual l’alumnat de 5è i 6è pogués conèixer què és un Govern, qui en forma part, com funciona, com es prenen les decisions, etc.

La dinàmica consistia a promoure la seva participació activa i fomentar els valors democràtics. Es tractava de fer propostes a classe per després sotmetre-les a votació el dia de la visita, tot desenvolupant un joc de rol amb una representació simulada d’una reunió de Govern.

L’encàrrec incloïa una guia didàctica acompanyada d’un recurs digital perquè el professorat dels centres educatius poguessin dinamitzar l’activitat a l’aula. Aquest recurs incorpora jocs senzills que faciliten la consolidació dels coneixements treballats d’una manera lúdica i amena. Tot plegat resultava una experiència vivencial i pràctica per a l’alumnat, fet que promovem per facilitar l’aprenentatge i el record dels conceptes treballats.

Acte de lliurament de premis Alfons Ortuño

Projectes

Acte de lliurament de premis Alfons Ortuño

Descripció

Conceptualització i disseny de l’acte d’entrega de premis Alfons Ortuño a petició de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, així com la preproducció, producció i regidoria tècnica.

Des de QSL ens vam encarregar de la producció de l’acte i la coordinació de les intervencions artístiques, l’equip de suport i de serveis tècnics, la regidoria tècnica… Vam dissenyar un guió centrat en les idees del bé comú, del compromís vers la ciutadania, del compromís amb allò públic i de com desenvolupar aquest compromís: en equip i ben organitzades. També vàrem tenir en compte que l’espai de l’escenari i platea de la sala fos accessible i proper, seguint amb els mateixos valors que es volen transmetre amb aquests premis.

A més, com que l’objectiu dels premis era reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions, en el disseny de l’acte vam posar especial èmfasi en la innovació i la creativitat, intercalant peces artístiques durant per transmetre-ho amb poesia, dansa i música. També, en la mateixa línia, vam crear infografies animades per a la presentació dels premis principals.

Serveis d’assessorament per a joves

Projectes

Serveis d’assessorament per a joves

Servei d'assessorament per a joves
Descripció

Coordinació del servei d’assessorament per a joves, que ofereix el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, en qüestions acadèmiques, laborals, d’emprenedoria, d’habitatge i de mobilitat internacional. Des de QSL aportem l’expertesa de les persones assessores que posem al capdavant de cadascuna de les temàtiques. Elles realitzen una atenció que s’adapta a cada jove per a resoldre la seva consulta i donar-li el màxim d’informació per a que pugui prendre les seves pròpies decisions.

Alhora, també incorporen un mirada d’innovació i creativitat per dissenyar la manera de fer arribar la informació a les persones joves, aportant-los recursos i elements interactius que puguin, en cadascuna de les assessories, facilitar l’accés a la informació i fomentar l’autonomia de la persona a seguir avançant en el procés d’emancipació per a la presa de decisions.

Les professionals s’actualitzen incorporant les modificacions constants en matèria de legislació, subvencions i programes d’ajuda, plans d’estudis… i treballen amb perspectiva intercultural, entenent que la població jove de la ciutat de Barcelona és diversa. Es tracta d’un servei que s’inclou en el Servei d’Informació Joves de Barcelona que també gestionem des de QSL.

Casal Mas Guinardó

Projectes

Casal Mas Guinardó

Casal Mas Guinardó
Descripció

El Casal Mas Guinardó està situat al barri del Guinardó, dintre el Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona i forma part de la xarxa de Casals de barri de l’Ajuntament de Barcelona.

És un equipament municipal de proximitat que actua com a promotor de la vida social i associativa del barri.

El seu ús està orientat a donar suport a entitats, grups estables, informals, veïns i veïnes del barri i del Districte, així com a l’acolliment, la convivència, la dinamització i la promoció social i cultural d’aquests.

Els Eixos temàtics de treball del Casal Mas Guinardó són: Feminismes, Interculturalitat, Cultura de consens, Diversitat funcional, Diàleg intergeneracional, Ecologia i sostenibilitat, LGTBIQ+, Memòria Històrica i Tradició, cultura i arts.

Destaca

Els projectes col·lectius, singulars i de formació al Mas Guinardó, estan vinculats dintre els següents apartats de programació:

  • L’Aula del Mas
  • Les Entitats proposen…
  • El Mas a la plaça
  • Les activitats del Mas
  • La Taula del Mas

Programa BCN Interculturalitat

Projectes

Programa BCN Interculturalitat

Descripció

El Programa BCN Interculturalitat és un programa impulsat per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i té la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i d’impulsar accions, en col·laboració amb altres actors, en els àmbits de ciutat, de districte i de barri, en el marc dels principis de la interculturalitat: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural. Inclou diferents línies estratègiques de treball: Impulsem la interculturalitat (que treballa per la territorialització de l’estratègia intercultural), Espai Avinyó llengua i Cultura, Estratègia Barcelona Antirumors (Xarxa BCN Antirumors i catàleg d’activitats Antirumors), Comunicació intercultural i Formació en perspectiva intercultural, entre altres.

Destaca

QSL gestiona el Programa des de l’any 2012, i és un  els programes de referència a nivell europeu en el treball municipal per un model interculturalista de convivència.