Interseccionalitat

Àmbits

Interseccionalitat

Àmbit Interseccionalitat

Entenem la perspectiva interseccional com a una eina de reflexió crítica respecte als models monofocals de disseny i gestió de polítiques, programes i serveis. Les bases d’aquesta perspectiva impliquen realitzar una revisió profunda respecte als marcs estructurals en els quals treballem, les relacions i dinàmiques de poder, la interrelació entre agents i sistemes, la no homogeneïtzació dels col·lectius i les comunitats, i l’impacte multifactorial i combinat que les discriminacions i les formes de resistències tenen en la vida de les persones, entre altres.

Al llarg dels anys hem desenvolupat un coneixement conceptual, pràctic i situat que ens permet avançar en la incorporació dels aprenentatges pràctics de l’ enfocament interseccional aplicat als programes, projectes i serveis en els quals treballem.

Això té implicacions en la gestió interna de QSL. Per una banda, avancem progressivament en la aplicació d’una mirada interseccional en el disseny, implementació i avaluació dels programes i serveis que gestionem des dels diferents àmbits (Educació, Cultura, Joventut i Diversitats). En paral·lel, formem a les nostres treballadores en la presa de consciència, coneixement conceptual i implicacions pràctiques d’una perspectiva interseccional, per transformar i millorar el nostre fer professional.

En quant als serveis que oferim, tenim dues experteses aplicades:

  • Disseny i gestió d’iniciatives que incorporen una metodologia interseccional teòrico-pràctica a les diferents fases i dimensions de la seva realització: formulació d’objectius, equip professional, dinàmiques de treball, comunicació, participació,…
  • Realització de formacions en perspectiva interseccional aplicada a diferents àmbits i sectors (educació, participació, feminismes, comunicació…). Per més informació: qsl.cat/serveis-formatius

Projectes destacats