Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional

Projectes

Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional

Descripció

A petició de l’Agència Catalana de Joventut, des de QSL hem elaborat la guia “Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional”. L’encàrrec ha volgut donar resposta a una necessitat que els darrers anys han detectat i expressat professionals de joventut respecte a la manca de perspectiva interseccional, especialment intercultural, aplicada a l’àmbit de l’educació sexual i afectiva.

La voluntat d’aquesta guia és donar eines per aplicar la perspectiva interseccional en aquest àmbit, tant en la teoria com en la pràctica, amb exercicis de casos concrets perquè sigui el més útil possible. El material va dirigit a totes les persones que treballen o volen treballar amb joves en l’àmbit de l’educació sexual en diferents escenaris, des de les aules fins als equipaments de joventut.

Les fonts principals per a identificar d’idoneïtat del projecte van ser les informacions aportades per grups de joves de diferents orígens i per professionals de diferents àmbits: joventut, interculturalitat, antirracisme, gènere i LGTBI+.

Després de la seva publicació al juny de 2022 al Centre LGTBI+ de Barcelona, aquesta guia ha estat traduïda al castellà i a l’anglès i ha estat presentada a una ponència a Valparaíso, Xile, al Congrés Internacional de No monogàmies i intimitats contemporànies de 2023.

Com treballar el gènere amb una mirada interseccional: feminismes, LGTBI+ i interculturalitat

Com treballar el gènere amb una mirada interseccional: feminismes, LGTBI+ i interculturalitat

Com treballar el gènere amb una mirada interseccional

Objectius

 • Adquirir nocions sobre la perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i d’intervenció. 
 • Comprendre la relació entre les perspectives feministes i interculturals en la pràctica professional (atenció a les persones, disseny de programes, etc.). 
 • Conèixer eines, estratègies, recursos i possibles formes de fer, des d’una perspectiva interseccional aplicada. Casos i exercicis pràctics.

Continguts principals

 • Elements comuns sobre perspectiva de gènere i LGTBI+ i la perspectiva intercultural i antiracista. 
 • Fonaments d’una perspectiva interseccional: conceptes bàsics i implicacions pràctiques. 
 • Reflexió sobre el marc de partida cultural, social i personal i presa de consciència sobre el propi rol professional i les relacions de poder. 
 • Col·lectivització de situacions que trobem en la pràctica professional: reptes, formes d’abordatge i orientacions per a l’acció. 
 • Estratègies i eines aplicades: anàlisi de casos i exercicis pràctics.

Participació inclusiva i representativa: eines des d’una perspectiva interseccional

Participació inclusiva i representativa: eines des d’una perspectiva interseccional

Participació inclusiva i representativa

Objectius

 • Identificar els reptes i dificultats dels models participatius monofocals i tradicionals.
 • Conèixer quines implicacions té l’aplicació de la perspectiva interseccional en els processos i dinàmiques de participació. 
 • Incorporar reflexions, eines i estratègies per aconseguir una participació més representativa i igualitària. 

Continguts principals

 • La perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i d’intervenció en la realitat social. 
 • La revisió de tres elements bàsics: el punt de partida, la mirada i la relació participativa. 
 • Les fases de l’actuació participativa amb una perspectiva interseccional: el disseny, la comunicació, la implementació, l’avaluació i el retorn. 
 • Eines pràctiques: la Checklist per a un procés participatiu amb perspectiva interseccional i el Qüestionari d’autoavaluació interna. 
 • Aplicabilitat a diferents àmbits: casos pràctics i exemples.

Perspectiva interseccional aplicada a la intervenció social

Perspectiva interseccional aplicada a la intervenció social

Perspectiva interseccional aplicada a la intervenció social

Objectius

 • Conèixer conceptes bàsics associats a la perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i estratègia d’intervenció social.
 • Desenvolupar habilitats d’abordatge de casos d’intervenció directa.
 • Incorporar eines per al disseny i la implementació d’actuacions, programacions i projectes.

Continguts principals

 • Antecedents i idees-clau: la importància del context, els eixos i sistemes d’opressió i privilegi, les relacions de poder, el coneixement situat, la diversitat i les desigualtats encreuades, entre altres.
 • El context de desigualtats estructurals i com una perspectiva interseccional aplicada pot contribuir a aconseguir serveis i projectes més inclusius.
 • Implicacions en l’atenció directa: orientacions, eines i estratègies.
 • Una eina per a la gestió de projectes i programes: la checklist amb perspectiva interseccional (12 ítems per pensar, dissenyar i avaluar projectes).
 • Exemples de casos, accions i projectes: estratègies i abordatges des d’aquesta mirada. Aplicació a casos del nostre context professional.

Comunicació inclusiva: gènere, perspectiva antiracista i LGTBI+

Comunicació inclusiva: gènere, perspectiva antiracista i LGTBI+

Comunicació inclusiva

Objectius

 • Comprendre les bases d’una interseccionalitat aplicada com a eina per arribar a una comunicació més inclusiva.
 • Revisar i analitzar com s’està duent a terme la comunicació: estratègies, canals i objectius.
 • Incorporar coneixements sobre comunicació inclusiva tenint en compte diferents eixos de desigualtats (LGTBI/ no binari, antirracista, feminista, anticapacitista…).
 • Incorporar eines pràctiques: dimensions d’anàlisi, preguntes clau, criteris i materials de referència.

Continguts principals

 • Les bases de la comunicació estratègica (Per a qui? Per a què?).
 • Eixos de desigualtats (LGTBI/no binari, antiracista, feminista, anticapacitista…) i implicacions de la perspectiva interseccional aplicada a la comunicació inclusiva.
 • La comunicació inclusiva en el llenguatge i les representacions gràfiques (bones praxis, exemples i errors a evitar).
 • La importància del lloc d’enunciació, biaixos i posicionament: anàlisi de materials i pràctiques.
 • Aplicació pràctica en el nostre context de treball: anàlisi de casos pràctics i recursos útils per a l’acció.

Eines per a una educació sexual i afectiva amb perspectiva interseccional

Eines per a una educació sexual i afectiva amb perspectiva interseccional

Eines per a una educació sexual i afectiva

Objectius

 • Reflexionar sobre el marc de partida cultural, personal i professional (el propi rol, les relacions de poder i les implicacions en la relació educativa).
 • Incorporar conceptes comuns sobre perspectiva interseccional, perspectiva de gènere i LGTBI, i perspectiva intercultural/antiracista.
 • Conèixer i valorar les implicacions dels diferents processos i dinàmiques que es poden produir en l’abordatge de l’educació sexual en diversos contextos i amb diversitat de perfils: encreuaments, complexitats, riscos, potencialitats.
 • Incorporar eines, estratègies, recursos i formes de fer des d’una perspectiva interseccional aplicada.

Continguts principals

 • La construcció cultural, el model intercultural i antiracista.
 • Gènere i perspectiva LGTBI amb mirada interseccional.
 • Fonaments de perspectiva interseccional des d’una vessant teòrica i professional: conceptes bàsics i implicacions.
 • Col·lectivització de situacions que trobem en la pràctica. Reptes en el context educatiu, formes d’abordatge i orientacions per a l’acció.
 • Eines per dissenyar i dinamitzar activitats d’educació sexual.

Perspectiva intercultural aplicada: reflexions i estratègies a la pràctica

Perspectiva intercultural aplicada: reflexions i estratègies a la pràctica

Perspectiva intercultural aplicada

Objectius

 • Conscienciar respecte a la mirada que apliquem a les nostres intervencions, programes i projectes, per incorporar una visió més inclusiva i transformadora.
 • Conèixer el model intercultural i les seves implicacions a la tasca professional.
 • Incorporar eines, estratègies i metodologies pràctiques per treballar amb perspectiva intercultural (disseny de projectes, intervenció directa, etc.).

Continguts principals

 • Presa de consciència de la pròpia diversitat interna per a treballar amb la diversitat externa i reflexió entorn al rol professional.
 • Perspectiva interseccional: la relació entre les diferents diversitats i desigualtats.
 • Aproximació al context del model intercultural i els principis de la interculturalitat crítica aplicada: igualtat d’oportunitats, reconeixement de la diversitat i interacció positiva. Exemples exitosos i pràctiques inspiradores.
 • Estratègies i eines per a treballar la perspectiva intercultural a la pràctica, amb casos i exercicis pràctics.

Comunicació intercultural en l’atenció directa

Comunicació intercultural en l’atenció directa

Comunicació intercultural en l’atenció directa

Objectius

 • Identificar i analitzar els marcs de creences, estereotips i prejudicis, que impacten en entorns culturalment diversos.
 • Reconèixer els límits i les potencialitats de les competències interculturals (emocionals, interpersonals i comunicatives).
 • Millorar la comprensió mútua i comunicació entre les persones professionals i les persones usuàries amb identificacions culturals diverses.

Continguts principals

 • La construcció cultural, el model intercultural i antiracista. Aproximació als principis de la interculturalitat crítica aplicada.
 • Factors que influeixen en els processos de comunicació intercultural: formes o estils de comunicació, percepcions i comportament en una situació intercultural.
 • Competències interculturals: quines són i com millorar-les.
 • Estratègies per a gestionar malentesos interculturals i aconseguir una comunicació efectiva.
 • Anàlisi d’experiències professionals de les persones participants.

La perspectiva intercultural en equipaments culturals

La perspectiva intercultural en equipaments culturals

La perspectiva intercultural en equipaments culturals

Objectius

 • Conscienciar sobre la perspectiva de partida que apliquem als nostres models de gestió dels equipaments culturals, per incorporar una visió més inclusiva i transformadora.
 • Conèixer el model intercultural i les seves implicacions a la tasca professional.
 • Incorporar eines, estratègies i metodologies pràctiques per treballar amb perspectiva intercultural (disseny de programació, atenció directa, etc.).

Continguts principals

 • Presa de consciència de la pròpia diversitat interna per a treballar amb la diversitat externa.
 • Aproximació al context del model intercultural i els principis de la interculturalitat crítica aplicada: igualtat d’oportunitats, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.
 • El nostre equipament, el nostre funcionament: dimensions de treball i d’anàlisi. Criteris per re-pensar i re-dissenyar els nostres projectes i actuacions.
 • Quatre dimensions per al treball compartit: la relació, la participació, la mirada i la representativitat.
 • Una programació intercultural amb perspectiva interseccional: idees i criteris. Exemples exitosos i pràctiques inspiradores.
 • Construcció col·lectiva d’una eina de treball aplicada al nostre equipament.

Igualtat de gènere en l’entorn laboral: prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe/gènere

Igualtat de gènere en l’entorn laboral: prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe/gènere

Igualtat de gènere en l’entorn laboral

Objectius

 • Comprendre què són i com operen les desigualtats i la discriminació per motiu de gènere, concretament en l’entorn laboral.
 • Identificar com es produeixen les dinàmiques d’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe/gènere i adquirir eines per prevenir-lo.
 • Conèixer les eines i dispositius a l’abast per construir entorns laborals lliures de violències.

Continguts principals

 • Dimensions i dinàmiques de poder que es produeixen en l’entorn laboral.
 • Fonaments de perspectiva de gènere des d’una vessant teòrica-professional: conceptes bàsics i implicacions.
 • El sistema sexe/gènere i l’assetjament per aquesta qüestió: definició, detecció, reacció i conseqüències.
 • La prevenció: exploració dels recursos existents per vetllar per un lloc de feina lliure d’agressions.
 • Responsabilització col·lectiva: com contribuïm a crear un espai lliure de violències.
 • Eina pràctica: decàleg de compromís per a la prevenció de l’assetjament.