Àmbits

Interculturalitat

Interculturalitat

Des de l’Àmbit d’Interculturalitat de QSL dissenyem i implementem programes i projectes que tenen com a metodologia i com a finalitat el model interculturalista, per fomentar el  reconeixement de la diversitat, la igualtat de drets i l’equitat, i la interacció positiva i el diàleg intercultural.

Gestionem programes molt diversos en la seva tipologia (des de serveis integrals municipals fins a formacions professionals específiques), la seva metodologia (des de la dinamització de sessions participatives i de reflexió fins a l’elaboració de campanyes de sensibilització), i el seu abast (des de projectes de ciutat fins a assessoraments a equips professionals).

Treballem en programes i projectes que impulsen i treballen per la millora de la convivència intercultural, i també en la transversalització de la mirada intercultural des de diferents àmbits de treball, com ara cultura, joventut, gent gran, participació o educació, entre d’altres. Les actuacions que impulsem estan sempre inspirades en la realitat social i territorial existent, el treball en xarxa i l’aprenentatge col·lectiu. Apostem per equips professionals diversos en experiències, bagatges i contextos, l’impuls de processos transformadors i la visibilització i reconeixement de realitats diverses. També es treballa sempre des d’una perspectiva interseccional aplicada i en continu procés de millora i transformació, per poder realitzar i oferir anàlisis i respostes el més ajustades i eficaces possibles a les diverses realitats, complexes i canviants.

L’Àmbit d’Interculturalitat treballa fent equip amb l’Àmbit d’Educació i Participació, compartint reptes com la formació a professorat en l’abordatge de les diversitats, la sensibilització sobre diversitat cultural en les activitats escolars, i l’aposta per processos participatius inclusius i representatius. També fa equip amb l’Àmbit de Cultura i l’Àmbit de Joventut, repensant els formats, vivències i enfocaments de les programacions culturals, i incorporant la interculturalitat com a eix temàtic fonamental de les programacions i les mirades dels equips professionals.

Projectes destacats