Formació en perspectiva de gènere amb mirada interseccional

Projectes

Formació en perspectiva de gènere amb mirada interseccional

Descripció

Formació destinada a professionals amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva de gènere amb mirada interseccional, aplicada en la seva tasca diària: què és, quins reptes planteja, quines eines, estratègies i criteris tenim per incorporar-la en la nostra tasca professional i personal…

Abordarem conceptes com ara gènere, sexe, interseccionalitat, feminisme, normativitat, poder… La formació inclou una base teòrica per aprendre a incorporar la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional, i també dinàmiques vivencials per comprendreen profunditat què li passa a cadascú quan aborda aquests temes i quines experiències encarnades tenen les persones participants al respecte.

Al final, es donen eines per posar en pràctica allò après i poder dissenyar, implementar i avaluar actuacions des d’una perspectiva de gènere i interseccional. La finalitat de la formació és capacitar els i les professionals per detectar la manca de perspectiva de gènere i com operen les discriminacions encreuades, tenir eines per abordar-les i gestionar-les tant en l’atenció directa com en el disseny i la implementació de projectes.

Formació en perspectiva interseccional aplicada

Projectes

Formació en perspectiva interseccional aplicada

Descripció

Formació destinada a professionals  que fan atenció directa i/o gestió de programes i serveis, amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva interseccional aplicada en la seva tasca diària: què és la mirada interseccional, quins reptes planteja, quines eines, estratègies i criteris tenim per aterrar-la a nivell pràctic, com es pot implementar des de diferents àmbits de treball (intervenció social, participació, cultura, educació, joventut, feminismes, comunicació, etc.). La formació inclou una aproximació, reflexió i posada en pràctica de la “Checklist amb perspectiva interseccional” com a eina professional de 12 ítems per dissenyar, implementar i avaluar actuacions des d’una perspectiva interseccional.

La finalitat de la formació és capacitar els i les professionals per detectar discriminacions encreuades, tenir eines per abordar-les i gestionar-les des de l’atenció directa i la implementació d’actuacions.

Guia “educació afectivo sexual amb perspectiva interseccional”

Projectes

Guia “educació afectivo sexual amb perspectiva interseccional”

Guia "educació afectivo sexual amb perspectiva interseccional"
Descripció

És un projecte que va dirigit a professionals dels recursos de joventut, membres d’entitat juvenils i jovent d’orígens diversos amb l’objectiu d’elaborar una guia metodològica sobre Joventut-diversitats i LGTBI+ com a material pedagògic per a conscienciar el conjunt de la societat i per a fer servir en sessions formatives.

El projecte es concep com a recerca encaminada a analitzar la diversitat d’orígens (europeus o no) i la diversitat cultural i sexual de la joventut catalana que viu a Catalunya i de com millorar el suport a les persones, així com les actuacions amb una perspectiva intercultural, ja que ens trobem en una realitat nova pels professionals dels recursos de Joventut on no es disposa de dades sobre la influència mútua entre diversitat cultural i sexual, ni recerques sobre la temàtica.

Destaca

Les fonts principals per a identificar d’idoneïtat del projecte són les informacions aportades per professionals de diferents àmbits: joventut, interculturalitat, gènere i LGTBI, així com també de joves de diferents orígens.

Formació en enfocament intercultural per a professionals

Projectes

Formació en enfocament intercultural per a professionals

Descripció

Formació destinada a professionals  que fan atenció directa i/o gestió de programes i serveis, amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva intercultural en la seva tasca diària: què és el model interculturalista, quines eines, estratègies i criteris  tenim per aterrar-lo a nivell pràctic, com es pot implementar des de diferents àmbits de treball (intervenció social, participació, cultura, educació, joventut, feminismes, comunicació, etc.).

Els continguts que es proposen en aquest programa formatiu volen transversalitzar la perspectiva intercultural aportant eines i coneixements per a la tasca diària.

Formació destinada a ajuntaments, consells comarcals i administracions públiques en general.

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut

Projectes

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut
Descripció

Es tracta d’un procés d’acompanyament i assessorament a professionals de  joventut, que han seguit la Formació en Interculturalitat per a aplicar aquesta perspectiva en les polítiques locals de joventut, ja sigui interculturalitzant un projecte ja existent o desenvolupant-ne un de nou.

Els territoris interessats, un cop acabada la formació en interculturalitat, poden optar a demanar assessorament i acompanyament per al disseny i la implementació de projectes interculturals en els seus ens locals. La persona assessora acompanya la posada en pràctica d’aquesta perspectiva a nivell local i situat en el territori, guia i ajuda des de l’expertesa l’aplicació d’aquesta perspectiva.

Destaca

La finalitat del programa és impulsar els assessoraments en l’àmbit Intercultural i la joventut per tal de capacitar els i les professionals de joventut per a desenvolupar projectes interculturals i inclusius en els seus territoris.

Assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFA’s

Projectes

Assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFA’s

Assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFA (Santa Coloma de Gramenet)
Descripció

Les AFA (associació de famílies d’alumnes) són agents clau a la comunitat escolar i poden tenir un paper dinamitzador important a la vida del centre com a pont entre famílies, alumnes, professorat i equip directiu.

El projecte d’assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFAs  a Santa Coloma de Gramanet rau en fer d’aquests institucions un espai obert, divers, proactiu,i amb projectes engrescadors per a tota l’escola i explorar noves formes d’ organització per fomentar la participació i millorar la comunicació des de la perspectiva intercultural.

Destaca

Quan ens atrevim a posar en pràctica estratègies creatives de relació entre les famílies, la participació esdevé més sòlida, compromesa, divertida i àmplia.