Formació en perspectiva interseccional aplicada

Projectes

Formació en perspectiva interseccional aplicada

Descripció

Formació destinada a professionals  que fan atenció directa i/o gestió de programes i serveis, amb l’objectiu de treballar en com incorporar la perspectiva interseccional aplicada en la seva tasca diària: què és la mirada interseccional, quins reptes planteja, quines eines, estratègies i criteris tenim per aterrar-la a nivell pràctic, com es pot implementar des de diferents àmbits de treball (intervenció social, participació, cultura, educació, joventut, feminismes, comunicació, etc.). La formació inclou una aproximació, reflexió i posada en pràctica de la “Checklist amb perspectiva interseccional” com a eina professional de 12 ítems per dissenyar, implementar i avaluar actuacions des d’una perspectiva interseccional.

La finalitat de la formació és capacitar els i les professionals per detectar discriminacions encreuades, tenir eines per abordar-les i gestionar-les des de l’atenció directa i la implementació d’actuacions.