Pla d’equipaments de Cerdanyola del Vallès

Projectes

Pla d’equipaments de Cerdanyola del Vallès

Descripció

Recull de les necessitats del municipi en matèria d’equipaments, tenint en compte la situació actual i  fent una previsió sobre les necessitats futures. És un document de planificació orientativa que es podrà modificar i actualitzar periòdicament atenent a possibles canvis socials, demogràfics o econòmics que es desenvolupin en la ciutat.

Es realitza un estudi demogràfic en profunditat i s’extrapolen un conjunt de necessitats que es vinculen amb la disposició de serveis i equipaments existents. S’analitzen  els equipaments de serveis municipals, culturals, educatius, esportius, sanitaris i socials… ubicant-nos en el mapa i revisant els equilibris de l’oferta. S’avalua l’estat dels equipaments existents i les necessitats de millores, reformes o de noves construccions que calen en funció de les necessitats derivades dels usos, de l’estudi demogràfic etcètera.

El recull de les diferents necessitats d’equipaments s’endreça, prioritzant per cada tipologia d’equipament aquelles necessitats més urgents. Aquesta priorització dona força al consistori a l’hora de definir un pla d’inversions a curt, mig i llarg termini.